Giải Thể Doanh Nghiệp

Giải thể doanh nghiệp là gì?

Giải thể doanh nghiệp là việc chủ thể doanh nghiệp tiến hành các thủ tục pháp lý về giải thể, nhằm chấm dứt tư cách pháp nhân và các quyền, nghĩa vụ liên quan của doanh nghiệp.

Là việc chấm dứt sự tồn tại của một doanh nghiệp theo ý chí của  doanh nghiệp hoặc của các cơ quan có thẩm quyền (Theo khoản 1 điều 201 Luật Doanh Nghiệp năm 2014).

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và không có tranh chấp tại tòa

Các trường hợp Giải thể:

Theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân; của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của Hội đồng thành viên và chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 • Khi các thành viên trong công ty chuyển nhượng vốn góp, cổ phần hoặc công ty mua lại phần vốn góp, khiến công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Quy trình giải thể:

Bước 1: Xin quyết toán thuế với Tổng Cục Hải Quan (nếu Doanh nghiệp có tham gia XNK).

Bước 2: Xin quyết toán thuế với cơ quan thuế quản lý (Xác nhận không nợ thuế và xin đóng mã số thuế)

Bước 3: Xin xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ về BHXH.

Bước 4: Xin hủy dấu, trả dấu cho cơ quan Công an (nếu mấu dấu do Công an cấp)

Bước 5: Xin giải thể doanh nghiệp tại Sở Kế Hoạch & Đầu Tư.

Hồ sơ xin giải thể:

 • Xác nhận không nợ thuế XNK của Tổng Cục Hải Quan;
 • Xác nhận không nợ thuế của Cơ quan Thuế;
 • Xác nhận không nợ tiền BHXH của người lao động;
 • Xác nhận trả và hủy dấu cho Cơ quan Công an;
 • Cam kết không nợ khách hàng;
 • Cam kết không nợ tiền lương người lao động;
 • Biên bản thanh lý tài sản Doanh nghiệp.
 • Thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Thông báo về việc giải thể Doanh nghiệp;
 • Quyết định về việc giải thể Doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc giải thể (áp dụng Công ty TNHH 2TV trở lên và Công ty Cổ phần)

Sau khi hoàn tất các thủ tục trên, Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo về việc Doanh nghiệp đã được giải thể từ Sở KH&ĐT.

 

Công ty TNHH Tư Vấn Nhân Đức

Địa chỉ: Số 1, Đường Số 1, KDC Hiệp Thành 1, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Email: tuvannhanduc247@gmail.com

Hotline: 0941 31 09900944 31 0990